دبیر کل شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران منصوب شد
دبیر کل شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران منصوب شد

رشت – ایده آل خبر – با حضور وزیر ورزش و جوانان ؛ رئیس و دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران؛  شهرداران چند کلانشهر؛رئیس کمیته ملی المپیک و چند تن از مدیران ارشد وزارت ورزش و کلانشهرها؛ آئین رونمایی شهرهای فعال برگزار و دکتر محمدرضا فروحی بعنوان دبیر کل شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران معرفی […]

رشت – ایده آل خبر – با حضور وزیر ورزش و جوانان ؛ رئیس و دبیر کل مجمع شهرداران کلانشهرهای ایران؛  شهرداران چند کلانشهر؛رئیس کمیته ملی المپیک و چند تن از مدیران ارشد وزارت ورزش و کلانشهرها؛ آئین رونمایی شهرهای فعال برگزار و دکتر محمدرضا فروحی بعنوان دبیر کل شورای سیاستگذاری شهرهای فعال ایران معرفی و منصوب شد.