چگونه می توان شهری آباد داشت؟
چگونه می توان شهری آباد داشت؟

  علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت در جایی خواندم دو شهر در دو طرف کوهی بزرگ قرار داشته که از نظر جغرافیایی و آب و هوایی شباهتهای بسیاری با هم داشته اند اما یکی از شهرها بسیار پیشرفته و آباد بود و شهر دیگر به شدت آشفته و دارای مشکل. […]

 

علیرضا قانع

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

در جایی خواندم دو شهر در دو طرف کوهی بزرگ قرار داشته که از نظر جغرافیایی و آب و هوایی شباهتهای بسیاری با هم داشته اند اما یکی از شهرها بسیار پیشرفته و آباد بود و شهر دیگر به شدت آشفته و دارای مشکل.

در این مطلب نوشته شده بود که مدیریت شهری یکی از این شهرها هنگام ارائه برنامه های خود توسعه شهری، برنامه ریزی برای حمل و نقل درون شهری و اخذ عوارض از شهروندان را مبنای کار خود قرار داده بود و مدیر شهری، شهر دیگر برنامه های خود را حول محور فرهنگسازی برای تفکیک زباله ها از مبدا، آموزش حقوق شهروندی و توسعه و نگهداری فضای سبز بنا می نهاد.

حالا فکر می کنید چه اتفاقی افتاده بود؟

شهری که روی فرهنگسازی تمرکز داشت پس یک دهه مردمانی آگاه، با مشارکت اجتماعی بالا و افرادی که اموال عمومی را تخریب نمی کردند و از فضای سبز نگهداری می کردند و شهرشان تمیز و آباد بود. مردم این شهر روزهای تعطیل به کوه و صحرا می رفتند، از طبیعت لذت می برند و حمل و نقل همگانی شهر نیز بسیار مناسب بود و شهر هم عاری از زباله و روحیه و روان شهروندان هم در حد ایده آل، اما شهر دیگر وضعیتی اسفبار داشت، ترافیک سنگین، سر و صدای زیاد شهری، زباله هایی که از سر و روی شهر می روند و مردمانی که با مدیریت شهری خود همراه نبودند از این شهر به مکانی سخت و دشوار برای زندگی ساخته بود.

به نظر می رسد شاه بیت کلام همه مدیران شهری پیش از ارائه یا انجام هر برنامه بهتر است موضوع و مقوله های فرهنگی باشد.

اگر شهری بتواند شهروندانی آگاه، مسئولیت پذیر و مشارکت جو داشته باشد به یقین به سرعت می تواند به دروازه های توسعه و پیشرفت هم برسد و گرنه با تزریق اعتبار یا اخذ عوارض و یا اجرای برنامه های توسعه ای به تنهایی یک شهر آباد نمی شود.