بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است
بهزیستی متولی سلامت اجتماعی است

رشت_ ایده آل خبر_سید مهدی خدمت بین دانا سرپرست بهزیستی استان باتفاق هیئت همراه از مرکز مثبت زندگی شهرستان املش بازدید و نحوه خدمت رسانی به مددجویان تحت پوشش را بررسی و ارزیابی کرد.

به گزارش ایده آل خبر ، سید مهدی خدمت بین دانا از بخش های مختلف مرکز مثبت زندگی شهرستان املش بازدید و با مدیر و مددکاران این مرکز به گفت وگو پرداخت و چالش ها، مشکلات و نحوه ارائه خدمات دراین مراکز را مورد بررسی قرار داد.

سرپرست بهزیستی گیلان در حاشیه این بازدید گفت: بهزیستی به عنوان سازمانی که متولی سلامت اجتماعی است و هدف از تاسیس این مراکز تسهیل دسترسی افراد دارای معلولیت و گروه‌های جامعه هدف تحت پوشش بهزیستی می باشد.

وی با تاکید بر حفظ کرامت انسانی افزود: حفظ کرامت انسانی مددجویان و تلاش مضاعف بر توانمندسازی آنان در جهت خروج مددجویان تحت پوشش از چرخه حمایت سازمان یکی از وظایف مهم مراکز و مددکاران می‌باشد.