درکارگروه توسعه مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان مطرح شد: با تمام توان به نگهداشت وارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی به بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی خواهیم پرداخت.
درکارگروه توسعه مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان مطرح شد: با تمام توان به نگهداشت وارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی به بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی خواهیم پرداخت.

درکارگروه توسعه مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان مطرح شد: با تمام توان به نگهداشت وارتقاء سطح کیفی خدمات درمانی به بیمه شدگان عزیز تامین اجتماعی خواهیم پرداخت.

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان ،دکتر شهدی نژاد مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان در جمع روسای مراکز درمانی و همکاران عضو کارگروه توسعه مدیریت درمان گیلان عنوان کرد علی رغم مشکلات موجود در تامین نقدینگی ، با همت و تلاش همکاران ارجمند بخش درمان تامین اجتماعی استان گیلان سطح کیفی و کمی خدمات درمانی ارائه شده در سطح استان حفظ و برنامه ریزی مناسبی برای ارتقاء خدمات انجام شده است.