دریافت گزارش مطلوب و بدون بند حسابرسی در شرکت آب منطقه ای گیلان
دریافت گزارش مطلوب و بدون بند حسابرسی در شرکت آب منطقه ای گیلان

رشت - ایده ال خبر - جلسه مجمع عمومی عادی سال 1399 شرکت آب منطقه ای گیلان به صورت ویدئو کنفرانس به ریاست اتابک جعفری لو معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران برگزار شد.

به گزارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی شرکت آب منطقه ای گیلان؛ جلسه مجمع عمومی عادی سال ۱۳۹۹ شرکت آب منطقه ای گیلان به ریاست معاون مجامع، توسعه مدیریت و پشتیبانی شرکت مدیریت منابع آب ایران و حضور رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره و معاونین و مدیران شرکت آب منطقه ای گیلان بصورت ویدئو کنفرانس برگزار شد.

در این جلسه گزارش حسابرسی توسط نماینده سازمان مربوطه قرائت گردید و پس از بحث و تبادل نظر، در نهایت گزارش هیأت مدیره و صورتهای مالی عملیات جاری منتهی به پایان اسنفند ماه سال ۱۳۹۹ شرکت آب منطقه ای گیلان و اقدامات تمامی واحدهای شرکت به صورت مطلوب مورد تصویب قرار گرفت.

خرّمی در این جلسه اظهار داشت: شرکت سهامی آب منطقه ای گیلان توانسته است برای شانزدهمین سال پیاپی گزارش بدون بند حسابرسی دریافت نماید که نتیجه عملکرد مطلوب و هماهنگ پرسنل واحدهای مختلف شرکت بوده و به عنوان نقطه قوت عملکرد این شرکت می باشد .

وی فرسودگی شبکه های آبیاری، کم توجهی به مسأله آبخیزداری ، مشخص نبودن جایگاه و ارزش واقعی آب بهاء ، محدودیت اعتبارات عمرانی علی الخصوص در بخش شبکه های آبیاری و…. از مهمترین مشکلات و چالش های شرکت آب منطقه ای گیلان عنوان نمود .