سازمان حسابرسی و ديوان محاسبات كشور:پرداخت های بانک كشاورزی به هیأت مدیره از سطح مقرر فراتر نرفته است
سازمان حسابرسی و ديوان محاسبات كشور:پرداخت های بانک كشاورزی به هیأت مدیره از سطح مقرر فراتر نرفته است

سازمان حسابرسی و نيز ديوان محاسبات كشور در دو نامه جداگانه، صورت های مالی حسابرسی شده در سال 1397بانك كشاورزی را اصلاح و تأييد كردند.

ایده آل خبر_به گزارش اداره كل روابط عمومی و همكاری های بين الملل بانك كشاورزی ، به دنبال تأييديه شماره ۹۸۱۷۲۷۵ مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹  سازمان حسابرسی درباره اصلاح اشتباه صفحه ۱۶۵ صورت هاي مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۷ ، ديوان محاسبات نيز طی شماره نامه ۶۹۱/۵۱۴۰۳/د مورخ ۱۳۹۸/۸/۱۹ ، بروز اين اشتباه را تأييد و آن را ناشی از نقل و انتقال اعداد و تايپ دانست و اسناد مرتبط با اين موضوع را پيوست كرد.

براساس این گزارش، ديوان محاسبات در ۲ بند جداگانه تكذيبيه اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانك كشاورزی درباره خبر مندرج درپايگاه خبری نود اقتصادی در خصوص پاداش اعضاي هيأت مديره بانك كشاورزی را تأیید و اعلام كرد، بررسی های گروه حسابرسی حاكی از آن است كه عدد ۶۰۹۶۲ ميليون ريال مندرج در صفحه ۱۶۵ صورت های مالی صحيح نیست و رقم صحيح ۶۹۶۲ میلیون ریال است.

اين گزارش می افزايد: ديوان محاسبات تصريح كرده است ؛ حقوق و مزايای اعضای هيأت مديره هر ۳ ماهه و در پايان هر سال مورد پايش و بررسی قرار مي گيرد . بررسی و پايش صورت گرفته درباره حقوق و مزايای سال ۱۳۹۷ اعضای هيأت مديره بانك كشاورزی نشان می دهد پرداخت های صورت گرفته خارج از سقف مقرر در مصوبه شماره ۶۴۷۴۴۴ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۱ شورای حقوق و دستمزد نبوده و براين اساس صحت تكذيبيه اداره کل روابط عمومی و همکاری های بین الملل بانك كشاورزی تأييد می شود.