سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان رضوانشهر منصوب شد
سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان رضوانشهر منصوب شد

رشت_ ایده آل خبر_ دکتر محمدی، مدیرکل بیمه سلامت گیلان ، با صدور حکمی عسگرقنبری را به سمت سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان رضوانشهر منصوب نمود..

به گزارش ایده آل خبر ، به نقل از روابط عمومی اداره کل بیمه سلامت گیلان، در متن این حکم آمده است: نظر به سوابق وتجربه کاری وهماهنگی بعمل آمده به عنوان سرپرست اداره بیمه سلامت شهرستان رضوانشهر منصوب می شوید.

امید است با استعانت از خداوند بزرگ واستفاده از ظرفیت های شهرستان با هماهنگی مسئولین مربوطه درانجام امور محوله موفق وموید باشید .