شهرداری رشت نیازمند همراهی است
شهرداری رشت نیازمند همراهی است

علیرضا قانع مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت شهرداری نیازمند همراهی است مدیریت شهری مجموعه ای به هم‌ پیوسته از دستگاه ها، نیروها و امکانات است که با برنامه و استراتژی مشخص درجهت پیشرفت و توسعه شهر در زمینه های مختلف فعالیت می کنند. اگر یکی از ارکان این مجموعه از راس هرم گرفته […]

علیرضا قانع
مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت

شهرداری نیازمند همراهی است

مدیریت شهری مجموعه ای به هم‌ پیوسته از دستگاه ها، نیروها و امکانات است که با برنامه و استراتژی مشخص درجهت پیشرفت و توسعه شهر در زمینه های مختلف فعالیت می کنند. اگر یکی از ارکان این مجموعه از راس هرم گرفته تا قاعده، دچار تزلزل شود بدون شک این تزلزل در مجموعه به هم‌ پیوسته مدیریت شهری، ایجاد اشکال می کند و قطعاً کل مجموعه و سیستم به اهداف و برنامه های ترسیم شده، دست نخواهد یافت.
به هر حال اگر ذهن و فکر افراد این مجموعه بزرگ درگیر برنامه های جانبی گردد و از اهداف اصلی دور بماند، آنچه یا آنکس که بیش از همه لطمه و آسیب خواهد دید در وهله اول شهر و در وهله دوم شهروندان خواهد بود.
این روزها مجموعه مدیریت شهری بیش از پیش درگیر موضوعات پیرامون سوال و استیضاح هست.
به عنوان عضوی کوچک از خانواده بزرگ مدیریت شهری امیدوارم ماجراهای دنباله دار سوالهای مکرر با هوشمندی و درایت اعضای شورای شهر به خط پایان خود برسد و فرصتهایی برای اندیشیدن، برنامه ریزی و اجرای اقدامات و برنامه های توسعه ای شهر را بیش از پیش برای همگان فراهم‌ نماید. به یقین می توان گفت این سوالها و جواب های پی در پی از توان، انرژی و قدرت برنامه ریزی و اجرایی افراد می کاهد و آنچه در پایان ماجرا باقی می ماند آسیب هایی است که به روند توسعه و پیشرفت شهری و اعتماد شهروندان وارد می گردد.