شهر توسعه یافته؛ شهروند آشنا با حقوق شهروندی
شهر توسعه یافته؛ شهروند آشنا با حقوق شهروندی

شهر توسعه یافته؛ شهروند آشنا با حقوق شهروندی

 

علیرضا‌قانع

مدیر ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت
در جایی خواندم شهر بدون شهروند وجود ندارد اما شهروند بدون شهر می تواند دوباره یک شهر بسازد و این تفاوت اصلی شهر و شهروند است.
من می خواهم به این جمله مطلبی را اضافه کنم و آن اینکه اگر شهروندان یک شهر به اصول و قوانین شهری و حقوق شهروندی خود آشنا باشند، شهری توسعه یافته و پیشرفته هم ایجاد می شود.
همانطور که شهروند می تواند شهر بسازد، شهروندان آشنا به حقوق شهروندی هم می توانند شهر ساخته شده را به توسعه، پیشرفت و آبادانی برسانند.
یکی از وظایف مهم و اساسی مدیریت ارتباطات و امور بین الملل شهرداری رشت ارائه آموزشهای حقوق شهروندی به طرق مختلف اعم از برگزاری همایش، گردهمایی، چاپ بروشور، کاتالوگ و کتابچه های مختلف و همینطور درج مقاله و انجام مسابقه و اجرای جشنواره های مرتبط برای شهروندان است.
بدون شک شهروندان آشنا به حقوق شهروندی خود را ملزم به مشارکت اجتماعی در برنامه های شهروندی می بینند و تلاش می کنند با مدیریت شهری در اجرای برنامه ها همپا و همیار باشند.
بنا بر این امیدوارم همه همکاران ما و به ویژه رسانه های گروهی استان، این مدیریت را در ارائه آموزشهای حقوق شهروندی به شهروندان رشتی یاری دهند تا به امید خدا با تلاش همگانی شهری آباد و توسعه یافته داشته باشیم.