مانور خرابکاری در ایستگاه تقلیل فشار گاز فلکده رشت برگزار شد
مانور خرابکاری در ایستگاه تقلیل فشار گاز فلکده رشت برگزار شد

مانور خرابکاری در ایستگاه تقلیل فشار گاز فلکده رشت برگزار شد