مدیریت درمان گیلان به عنوان استان معین در ارزیابی اقتصادی درمانگاههای ملکی انتخاب شد
مدیریت درمان گیلان به عنوان استان معین در ارزیابی اقتصادی درمانگاههای ملکی انتخاب شد

مدیریت درمان گیلان به عنوان استان معین در ارزیابی اقتصادی درمانگاههای ملکی انتخاب شد

ایده آل خبر_به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان،طبق برنامه ریزی به عمل آمده در سطح معاونت درمان سازمان ، مدیریت درمان تامین اجتماعی استان گیلان با توجه به ظرفیت مطلوب کارشناسی تخصصی موجود در استان به عنوان یکی از استانهای معین در ارزیابی اقتصادی درمانگاه های ملکی سازمان معرفی شد.

شایان ذکر است که مدیریت درمان استان گیلان درطی چند سال اخیر یکی از استانهای پیشرو درطرح های توسعه ای مثل طرح استقرار نسخه الکترونیک و تشکیل پرونده بیماران مزمن،نظام ارجاع داخلی ، راه اندازی سیستم های نوبت دهی غیر حضوری و برنامه جامعه بیمارستانی HIS بوده است.