مدیریت درمان گیلان در ردیف ۵ رتبه کشوری ویزیت از مسیر ارجاع سازمان قرار گرفت
مدیریت درمان گیلان در ردیف ۵ رتبه کشوری ویزیت از مسیر ارجاع سازمان قرار گرفت

طبق ارزیابی اداره کل درمان مستقیم سازمان ، مدیریت درمان تامین اجتماعی گیلان با پذیرش نزدیک به 17درصد ویزیت از مسیر ارجاع درشش ماهه اول سالجاری در ردیف 5 رتبه کشوری سازمان تامین اجتماعی قرار گرفت.

مدیر درمان تامین اجتماعی استان گیلان تعداد ارجاع دریافتی پزشکان متخصص و فوق گیلان را در شش ماهه اول سالجاری نزدیک به ۳۰۰۰ مورد بیان نمود که نسبت به میانگین کشوری آن که  ۲۲۰۰مورد است بالاتر دانست و افزود؛ که در این مدت تعداد ارجاعات به پزشکان نزدیک به ۷هزار مورد بوده است.
دکتر شهدی نژاد با اشاره به درصد بازخورد ارجاعی برخی از پزشکان بین ۹۰ تا ۱۰۰ درصد اظهار داشت؛ پزشکان مدیریت درمان گیلان در ارجاع بیماران برای ارتقاء سطح کیفیت خدمات ازاستانهای پیشگام هستند که عملکردشان مورد تقدیر اداره کل درمان مستقیم سازمان قرار گرفت.