مهرداد شیرازی به عنوان کارشناس خبره فدراسیون ووشو منصوب شد
مهرداد شیرازی به عنوان کارشناس خبره فدراسیون ووشو منصوب شد

به گزارش ایده آل خبر – مهرداد شیرازی با حکم مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان به عنوان کارشناس خبره فدراسیون ووشو منصوب شد در بخشی از  حکم وزیر ورزش و جوانان  آمده است؛ (( به استناد ماده(۸) اساسنامه  فدراسیون های ورزشی آماتوری و مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۹ فدراسیون ووشو به موجب این […]

به گزارش ایده آل خبر – مهرداد شیرازی با حکم مسعود سلطانی فر، وزیر ورزش و جوانان به عنوان کارشناس خبره فدراسیون ووشو منصوب شد

در بخشی از  حکم وزیر ورزش و جوانان  آمده است؛ (( به استناد ماده(۸) اساسنامه  فدراسیون های ورزشی آماتوری و مصوبه مجمع عمومی مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۹ فدراسیون ووشو به موجب این حکم به عنوان(( کارشناس خبره فدراسیون ووشو)) منصوب می شوید. انتظار دارم در چهارچوب مفاد اساسنامه مزبور، نسبت به انجام وظایف محوله اقدام کنید.))