مهندس سید مجید صدری: مشترکین مراقب روش های سودجویانه و کلاهبرداری مسابقات تلفنی شبکه های بین المللی ماهواره ای باشند
مهندس سید مجید صدری: مشترکین مراقب روش های سودجویانه و کلاهبرداری مسابقات تلفنی شبکه های بین المللی ماهواره ای باشند

مهندس سید مجید صدری: مشترکین مراقب روش های سودجویانه و کلاهبرداری مسابقات تلفنی شبکه های بین المللی ماهواره ای باشند

ایده آل خبر _به گزارش اداره کل ارتباطات وامور بین الملل شرکت مخابرات ایران، مهندس سید مجید صدری ضمن اعلام مطلب فوق خاطرنشان کرد: اخیرا روش هایی از سوءاستفاده در قالب شرکت در مسابقات با شماره های معرفی شده توسط شبکه های تلویزیونی ماهواره ای رواج پیدا کرده است که موجب افزايش هزينه هاي تماس بین الملل مشتريان مي شود..

وی با اشاره به استقبال برخی از مشترکین از اين مسابقات و با هدف برنده شدن ودر یافت جوایزگفت : با افرایش تعداد تماس ها به اين شماره ها ، مدت زمان در صف ماندن تماس گيرنده نیز افزایش یافته و هزینه های زیادی را به مشتریان تحمیل می کند .

مدیر عامل شرکت مخابرات ایران در همین رابطه با تاکید بر اینکه برگزاري مسابقات تلفني شبکه های تلویزیونی توسط برخی افرادسودجوی برای افزایش حجم تماس بین المللی ماهواره ای وافزایش درآمدهاي خود از اين طريق اظهارداشت :افراد قبل از شركت در مسابقات شبکه های تلویزیونی بین المللی ماهواره ای به عواقب مالی آن توجه كافي داشته و مراقب آن باشند .