پايداري جريان گاز ۷ شهر گيلان افزايش يافت
پايداري جريان گاز ۷ شهر گيلان افزايش يافت

رشت_ایده آل خبر _ عمليات ساخت و نصب خرپا بر روي رودخانه سفيدرود طبق برنامه زمانبندي با موفقيت به انجام رسيد.

به گزارش ایده آل خبر ، به نقل از روابط عمومي گاز گيلان، عيسي جمال نيكويي سرپرست شركت گاز استان گيلان با اعلام اين خبر اظهار داشت: براي تحقق اين مهم ۵ مورد شمع، پايه هاي بتني و ۴ دهنه خرپا جمعاً به طول ۲۲۰ متر نصب شده است.

وي در ادامه افزود: با نصب اين خرپا، لوله گاز ۱۶ اينچ عبوري از عرض رودخانه سپيدرود در محل روستاي چهارده آستانه اشرفيه، موجب تكميل خط تغذيه ۲۵۰ پوند تازه آباد جانگاه به لولمان شده است.

جمال نيكويي گفت: با بهره برداري از اين پروژه و استفاده از ظرفيت خالي ايستگاه تقليل فشار گاز روستاي تازه آباد جانكاه، پايداري جريان گاز ايستگاه ها و خطوط تغذيه شهرهاي سنگر، كوچصفهان، لولمان، لشت نشاء و خشكبيجار و همچنين ايستگاه CGS و خطوط تغذيه شهرستان آستانه اشرفيه و كياشهر افزايش مي يابد.

سرپرست شركت گاز استان گيلان درپایان با قدرداني از همكاران واحد مهندسي و اجراي طرحها و همچنين پيمانكار پروژه به جهت اجراي دقيق و به موقع اين طرح، تحويل پايدار و ايمن گاز طبيعي به مردم و ذينفعان سازمان را از مهم ترين اهداف شركت گاز عنوان كرد.