کارگاه آموزشی اهداء عضو به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت برگزارشد.
کارگاه آموزشی اهداء عضو به منظور ارتقاء فرهنگ عمومی جامعه در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت برگزارشد.

ایده آل خبر _در راستای ترویج فرهنگ اهدا ء عضو وپیونداعضاء و آشنایی عموم جامعه با فرایند اهداء عضو کارگاه آموزشی اهداء عضو در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت با حضور بیش از ١٥٠نفر از پرسنل مدیریت درمان استان برگزار گردید. به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان استان گیلان،  دراین کارگاه که با کمک […]

ایده آل خبر _در راستای ترویج فرهنگ اهدا ء عضو وپیونداعضاء و آشنایی عموم جامعه با فرایند اهداء عضو کارگاه آموزشی اهداء عضو در بیمارستان حضرت رسول اکرم(ص) رشت با حضور بیش از ١٥٠نفر از پرسنل مدیریت درمان استان برگزار گردید.

به گزارش دفتر روابط عمومی مدیریت درمان استان گیلان،  دراین کارگاه که با کمک انجمن اهداء عضو استان ، زیر نظر دانشگاه علوم پزشکی گیلان برگزار شد چند تن از متخصصین جراحی مغز و اعصاب وبیهوشی بیمارستان حضرت رسول اکرم (ص) رشت شرایط جسمی اهداء کننده و اهداء شوند عضو را به زبان ساده و قابل فهم عموم شرح دادند. همچنین در این کارگاه به لزوم ارتقاء فرهنگی جامعه پرداخته شد و تاکید شد که در فرایند اهداء عضو آگاهی و رضایت خانواده ها در اهداء بسیار مهم است. در همین راستا چندین فیلم از فرایند اهداء عضو و شرایط روحی روانی خانواده های اهداء کننده و همچنین اهداء شونده پخش شد که بسیار مورد توجه حاضرین درکارگاه واقع شد.