?تفاهم نامه بین شهرداری بندرانزلی و دانشگاه گیلان منعقد شد
?تفاهم نامه بین شهرداری بندرانزلی و دانشگاه گیلان منعقد شد

?تفاهم نامه بین شهرداری بندرانزلی و دانشگاه گیلان منعقد شد

ایده آل خبر_به گزارش اداره ارتباطات شهرداری بندرانزلی، به منظور تعامل، هم افزایی و بهره گیزی مناسب از توانمندی های دانشگاه گیلان و شهرداری بندرانزلی، در مدیریت شهری و تحقق سیاست دستیابی به مدیریت کارا، اثربخش و پایدار از طریق همفکری و همکاری های دستگاه های اجرایی و مراکز علمی و آموزشی این تفاهمنامه بین شهرداری بندرانزلی و دانشگاه گیلان منعقد شد.
بر اساس این همکاری توسعه سازمان یافته و روز افزون همکاری های دانشگاه گیلان و شهرداری انزلی از طریق تعیین، توسعه و حمایت از انواع شیوه های همکاری طرفین، بر حسب اولویت های توسعه و شاخص های پیشرفت در شهر صورت می پذیرد.
بر اساس این تفاهمنامه دانشگاه گیلان متعهد به آموزش کارکنان شهرداری، مشارکت در حل مشکلات و مسائل شهرداری، معرفی متخصصین دانشگاهی برای حضور در کارگروه های تخصصی شهرداری، اجرای طرح های نو و خلاقانه برای اجرای توسعه های پایدار شهر، بررسی و تدوین اولویت های توسعه شهر، انجام مطالعات و تهیه طرح های اجرایی برای پروژه های دارای اولویت برای توسعه شهری، پیشنهاد سیاست ها و برنامه های راهبردی و مطالعات در حوزه مدیریت شهری، نظارت بر کاربردی شدن طرح های مطالعات پایان یافته و برنامه ریزی جهت به کارگیری آن ها، جمع آوری ایده و نظرات شهروندان و محققان در حوزی شهری و تدوین راهکارهای تبدیل ایده های مطلوب به طرح و برنامه های اجرایی و برگزاری مسابقه معماری با موازین و استاندارد های حرفه ای برای پروژه های مهم شهری شد.
همچنین شهرداری بندرانزلی متعهد به حمایت از طرح های پژوهشی و پایان نامه های کارشناسی ارشد و دکتری که درباره مسائل شهر انزلی اجرا می شود، بررسی پیشنهادات طرف اول و تعیین تکلیف آن بر حسب قانون های شهرداری و شورای اسلامی شهر، بررسی و پیگیری تعهدات با قراردادهای فی مابین و تهیه و در اختیار قرار دادن مکانی در شهر انزلی جهت حضور دانشگاه گردید.