سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های همگانی منصوب شد
سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های همگانی منصوب شد

  رشت – ایده آل خبر – با حکم دکتر افشین ملایی؛ محمدرضا فروحی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های همگانی منصوب شد

 

رشت – ایده آل خبر – با حکم دکتر افشین ملایی؛ محمدرضا فروحی به عنوان سرپرست دبیری فدراسیون ورزش های همگانی منصوب شد