اطلاعیه مهم شركت در خصوص افزایش بهای برق مشتركین پرمصرف (از خرداد ماه)
اطلاعیه مهم شركت در خصوص افزایش بهای برق مشتركین پرمصرف (از خرداد ماه)

ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی توزیع برق گیلان ، حسب دستورالعمل ارسالی از شرکت توانیر به اطلاع می رساند که الگوی مصرف برق مشترکین خانگی استان گیلان در فصل گرم تابستان ( برخورداری از تعرفه گرمسیری ) ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه و در سایر ماههای سال ۲۰۰ کیلووات ساعت می باشد […]


ایده آل خبر _به گزارش دفتر روابط عمومی توزیع برق گیلان ،
حسب دستورالعمل ارسالی از شرکت توانیر به اطلاع می رساند که الگوی مصرف برق مشترکین خانگی استان گیلان در فصل گرم تابستان ( برخورداری از تعرفه گرمسیری ) ۴۰۰ کیلووات ساعت در ماه و در سایر ماههای سال ۲۰۰ کیلووات ساعت می باشد . درصورتیکه مصرف ماهیانه انرژی برق مشترکین خانگی بالاتر از الگوی تعیین شده باشد ، مشمول افزایش نرخ شده و در گروه مشترکین پر مصرف قرار خواهند گرفت .
شایان ذکر است درصورتیکه مشترکین خانگی در ماههای گرم سال جاری نسبت به سال گذشته، کاهش مصرف داشته باشند ، مشمول تخفیف مجدد بهای برق مصرفی خواهند شد.