رشت - ایده آل خبر - معاون بهداشت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی از جذب 4 هزار بهورز در سیستم بهداشتی کشور در دو سال اخیر خبر داد.

به گزارش ایده آل خبر ، به نقل از وبدا، دکتر حسین فرشیدی به مناسبت روز بهورز به وبدا گفت: بهورزان پایه و اساس برنامه های شبکه بهداشت و درمان و کشور هستند و در روستاها تمام برنامه های بهداشتی با محوریت آنان انجام شده و می شود که ثمره آن کاهش چشمگیر مرگ و میر و افزایش متوسط سن افراد و سن امید به زندگی بوده است.

وی افزود: تعداد زیادی از خانه های بهداشت در دو سال اخیر وارد مرحله بهره برداری و تعداد زیادی تکمیل، تجهیز و تعمیر شده اند. همچنین حدود ۴ هزار بهورز در دو سال اخیر وارد سیستم شبکه بهداشتی کشور شده اند تا بنیه این حوزه تقویت شود.

دکتر فرشیدی با بیان این که روز بهورز روز بسیار مهمی است، گفت: در سطح جهانی حضور بهورز در شبکه بهداشتی را مطابق آمار و ارقام سازمان بهداشت جهانی، بسیار تاثیرگذار می دانند.

معاون بهداشت وزارت بهداشت در پایان گفت: واژه بهورز، مختص ایران است به یک واژه جهانی تبدیل شده و اکنون تمام کارشناسان سازمان بهداشت جهانی بهورز و تاثیرگذاری او را می شناسند.