رشت - ایده آل خبر - افزون بر 61200 نفر بیمه شده اصلی و 24800 نفر مستمری بگیر به اتفاق افراد تبعی خود جامعه 161500 نفری افراد تحت پوشش تامین اجتماعی شعبه دو رشت را تشکیل می دهند .

به گرارش ایده آل خبر به نقل از روابط عمومی و امور فرهنگی اداره کل تامین اجتماعی گیلان ، علی چراغی با اعلام این خبر ، افزود : بیش از ۳۶۵۰۰ بیمه شده اجباری یعنی ۱۳/۵ درصد مشمولین این گروه در سطح استان به همراه ۱۷۵۰۰ نفر بیمه شده حرف و مشاغل آزاد و ۳۰۰۰ نفر بیمه شدگان گروه اختیاری یعنی نزدیک به ۱۵ درصد افراد تحت پوشش در این قشرها را بیمه شدگان شعبه دو رشت تشکیل میدهند .

وی همچنین اذعان داشت : ۹ درصد کارگران ساختمانی تحت پوشش استان و حدود ۱۲ درصد مقرری بگیران بیمه بیکاری نیز از بیمه شدگان تحت پوشش این شعبه میباشند .

سرپرست تامین اجتماعی شعبه دو رشت با بیان اینکه بیش از ۲۴۸۰۰ نفر مستمری بگیر نیز به اتفاق افراد تبعی خود تحت پوشش این شعبه قرار دارند اظهار داشت ۱۶۹۵۵ نفر بازنشسته ( یعنی ۱۴/۶ درصد از مجچموع بازنشستگان استان ) ، ۷۸۹ ازکارافتاده ( معادل ۱۰/۹ درصد از ازکارافتادگان استان ) و ۷۰۷۵ نفر بازمانده یعنی ۱۲ درصد از مجموع بازماندگان استان از این شعبه مستمری دریافت مینماید .

علی چراغی با تاکید بر اینکه افزون بر ۱۶۱۵۰۰ نفر تحت پوشش تامین احتماعی شعبه دو رشت قرار دارند خاطر نشان ساخت ماهانه بیش از ۲۰۰ میلیارد تومان تعهدات پرداخت مینمائیم که ۱۹۴ میلیارد تومان آن مستمری و بقیه مقرری بیمه بیکاری و انواع کمک هزینه ها و غرامتها میباشد .