آزادسازی سهام ترجیحی هزار و ۱۲۹ نفر از کارکنان شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار
آزادسازی سهام ترجیحی هزار و ۱۲۹ نفر از کارکنان شرکت مخابرات و شرکت ارتباطات سیار

ایده آل خبر _ آزادسازی سهام ترجیحی  هزار و  ۱۲۹ نفر از کارکنان مخابرات مناطق کشور و شرکت ارتباطات سیار انجام شد. به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، به دنبال اطلاعیه های قبلی مبنی بر آزادسازی سهام ترجیحی آن دسته از کارکنانی که در افزایش سرمایه از حق تقدم استفاده […]

ایده آل خبر _ آزادسازی سهام ترجیحی  هزار و  ۱۲۹ نفر از کارکنان مخابرات مناطق کشور و شرکت ارتباطات سیار انجام شد.
به گزارش روابط عمومی و امور بین الملل شرکت مخابرات ایران، به دنبال اطلاعیه های قبلی مبنی بر آزادسازی سهام ترجیحی آن دسته از کارکنانی که در افزایش سرمایه از حق تقدم استفاده نکرده بودند، اکنون سهام ترجیحی  هزار و  ۱۲۹ نفر از آنان (مخابرات مناطق کشور و شرکت ارتباطات سیار) که نسبت به ثبت نام در سامانه سجام و دریافت و ارایه کد رهگیری اقدام کرده بودند، انجام شد.

بر اساس این اعلام، واجدین شرایط فوق الذکر می توانند برای دریافت گواهینامه های سهام خود به نشانی هایی که قبلا اعلام شدبه نشانی

https://www.tci.ir/index.html#!/service/news/details/۲۸۰

اعلام شده بودمراجعه کنند

همچنین این خبر می افزاید: سهام ترجیحی چهارده هزارو ۵۹۷ نفر از کارکنانی که از حق تقدم استفاده کرده و در سامانه سجام ثبت نام و کد رهگیری دریافت کرده اند نیز طی روزهای آتی، آزادسازی سهام آنان انجام خواهد شد.