برابر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران: برق منطقه ای گیلان در شاخص عملكرد صحیح سیستم های حفاظتی رتبه دوم را كسب كرد.
برابر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران: برق منطقه ای گیلان در شاخص عملكرد صحیح سیستم های حفاظتی رتبه دوم را كسب كرد.

برابر اعلام شرکت مدیریت شبکه برق ایران: برق منطقه ای گیلان در شاخص عملكرد صحیح سیستم های حفاظتی رتبه دوم را كسب كرد.

ایده آل خبر _ شرکت برق منطقه ای گیلان در شاخص عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی با میزان ۹۱/۷۴ درصد در سال ۹۷، در بین شرکت های برق منطقه ای کشور رتبه دوم را کسب کرد.
به گزارش دفتر روابط عمومی شرکت برق منطقه ای گیلان ،« حمزه عیسی زاده » مدیر دفتر فنی انتقال شرکت برق منطقه ای گیلان در خصوص کسب این رتبه بیان داشت:
شرکت برق منطقه ای گیلان در شاخص عملکرد صحیح سیستم حفاظتی با میزان ۹۱/۷۴ درصد در سال ۹۷ ، در بین شرکت های برق منطقه ای کشور رتبه دوم را کسب کرد. این در حالی است که میانگین این شاخص در شبکه برق ایران ۸۲/۸۱ درصد می باشد.
مدیر دفتر فنی انتقال در خصوص سوابق درخشان برق منطقه ای گیلان در شاخص عملکرد صحیح سیستم های حفاظتی، بیان داشت: بر اساس گزارش ارائه شده توسط شرکت مدیریت شبکه برق ایران، ﻣﯿﺎﻧﮕﯿﻦ ﺷﺎﺧﺺ ﻋﻤﻠﮑﺮد ﺻﺤﯿﺢ ﺳﯿﺴﺘﻢ‌ﻫﺎي ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ شرکت سهامی برق منطقه‌ای گیلان در ﺑﺎزه زﻣﺎﻧﯽ ۳ ﺳﺎﻟﻪ (از ﺳﺎل ۹۵ ﺗﺎ ﺳﺎل ۹۷)، ۹۱/۶۷درصد بود که در این شاخص نیز شرکت برق منطقه ای گیلان رتبه دوم را در بین شرکت‌های برق منطقه‌ای کشور کسب نموده است. شایان ذکر است میانگین این ﺷﺎﺧﺺ در ﺷﺒﮑﻪ برق ایران در دوره ﺳﻪ ﺳﺎﻟﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﺮاﺑﺮ ۸۲/۱۰ درصد می‌باشد.