تخصیص یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته به بیمارستان شهید نورانی ۱۵ شهریور ۱۴۰۲

تحقق یکی از مطالبات اصلی حوزه سلامت شهرستان تالش
تخصیص یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته به بیمارستان شهید نورانی

رشت - ایده آل خبر - یکی از مطالبات اصلی حوزه سلامت شهرستان تالش با تخصیص یک دستگاه سونوگرافی پیشرفته به بیمارستان شهید نورانی، تحقق یافت.

تالش
چیزی یافت نشد !